Dyrekcja

Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący.

Funkcję Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi pełni:

 • Agnieszka Pustelnik

 W ramach swoich kompetencji dyrektor przedszkola m.in.:

 1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
 2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu.
 3. Kieruje placówką
 4. Przewodniczy radzie pedagogicznej:
 5. Jest organem administracji oświatowej:
 6. Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola.
 7. Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola:
 8. Sprawuje nadzór pedagogiczny:
  1. Jest pracodawcą i kierownikiem zakładu.
  2. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
  3. Organizuje pracę przedszkola, opracowuje regulaminy.
  4. Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola.
  5. Występuje w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra dla nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówce po zasięgnięciu opinii określonych organów przedszkola,
  6. Opracowuje projekt planu finansowego przedszkola. Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych,
  7. Właściwie gospodaruje mieniem placówki,
  8. Stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w przedszkolu,
  9. Prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną,
 9. Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
 10. W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola

W przedszkolu jest zatrudniony wicedyrektor.

Funkcję Wicedyrektora Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi pełni:

 • Agnieszka Prusinowska

W ramach swoich kompetencji wicedyrektor przedszkola ma za zadanie m.in.:
 1. Koordynowanie pracy rady pedagogicznej w zakresie tworzenia programów, planów pracy pedagogicznej
 2. Dokonywanie wewnętrznych kontroli poziomu pracy wychowawczo-dydaktycznej,
 3. Hospitowanie i obserwowanie nauczycieli,
 4. Monitorowanie realizacji zadań wynikających z planu pracy przedszkola
 5. Koordynowanie wewnętrznej ewaluacji pracy przedszkola,
 6. Organizowanie i nadzór nad przebiegiem praktyk studentów uczelni pedagogicznych odbywających się na terenie przedszkola,
 7. Rozliczanie pracowników pedagogicznych z podejmowanych przez nich zadań,
 8. Czuwanie nad organizacją pracy pedagogicznej – organizowanie zastępstw w przypadku absencji nauczycieli,
 9. Nadzór nad organizacją zajęć dodatkowo płatnych dla dzieci i ustalanie ich harmonogramu,
 10. Zbieranie danych i analiza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego,
 11. Kontrola dokumentacji pedagogicznej prowadzonej przez nauczycieli,
 12. Nadzór nad organizowaniem wycieczek dla dzieci, zatwierdzanie kart wycieczek.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi
data: 11-05-2019
wytworzył: Agnieszka Pustelnik
data: 11-05-2019
data: 11-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 09-08-2012 - Edycja treści
 • 10-08-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1231