Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Tryb działania

Przedszkole działa pod bezpośrednim kierownictwem dyrektora, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami.

Dyrektor kieruje Przedszkolem przy pomocy:

wicedyrektora

Do zadań dyrektora przedszkola należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. zapewnianie dzieciom, pracownikom właściwych warunków pracy i pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż
 3. stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do harmonijnego psychofizycznego rozwoju
 4. opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego, realizowanie go i dokumentowanie czynności nadzoru pedagogicznego,
 5. przedstawianie radzie pedagogicznej uogólnionych wniosków z przeprowadzonego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 6. przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej
 7. przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie jej uchwał w ramach ich kompetencji stanowiących
 8. gromadzenie informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach
 9. zapewnianie prawidłowego przebiegu stażu nauczycielom ubiegającym się o stopnie awansu zawodowego
 10. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi
 11. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych
 12. opracowanie projektu planu finansowego przedszkola
 13. nawiązywanie zmienianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami
 14. właściwie gospodarowanie mieniem przedszkola

Do zadań wicedyrektora przedszkola należy w szczególności:

 1. Koordynowanie pracy rady pedagogicznej w zakresie tworzenia programów, planów pracy pedagogicznej
 2. Dokonywanie wewnętrznych kontroli poziomu pracy wychowawczo-dydaktycznej,
 3. Hospitowanie nauczycieli,
 4. Monitorowanie realizacji zadań wynikających z planu pracy przedszkola
 5. Koordynowanie wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola,
 6. Organizowanie i nadzór nad przebiegiem praktyk studentów uczelni pedagogicznych odbywających się na terenie przedszkola,
 7. Rozliczanie pracowników pedagogicznych z podejmowanych przez nich zadań,
 8. Czuwanie nad organizacją pracy pedagogiczej – organizowanie zastępstw w przypadku absencji nauczycieli,
 9. Nadzór nad organizacją zajęć dodatkowo płatnych dla dzieci i ustalanie ich harmonogramu,
 10. Zbieranie danych i analiza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego,
 11. Kontrola dokumentacji pedagogicznej prowadzonej przez nauczycieli.
 12. Nadzór nad organizowaniem wycieczek dla dzieci, zatwierdzanie kart wycieczek
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi
odpowiada: Joanna Poselt
data: 16-03-2018
wytworzył: Joanna Poselt
data: 16-03-2018
data: 16-03-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 494