Tryb działania

Przedszkole działa pod bezpośrednim kierownictwem dyrektora, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami.

Dyrektor kieruje Przedszkolem przy pomocy:

wicedyrektora

Do zadań dyrektora przedszkola należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. zapewnianie dzieciom, pracownikom właściwych warunków pracy i pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż
 3. stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do harmonijnego psychofizycznego rozwoju
 4. opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego, realizowanie go i dokumentowanie czynności nadzoru pedagogicznego,
 5. przedstawianie radzie pedagogicznej uogólnionych wniosków z przeprowadzonego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 6. przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej
 7. przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie jej uchwał w ramach ich kompetencji stanowiących
 8. gromadzenie informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach
 9. zapewnianie prawidłowego przebiegu stażu nauczycielom ubiegającym się o stopnie awansu zawodowego
 10. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi
 11. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych
 12. opracowanie projektu planu finansowego przedszkola
 13. nawiązywanie zmienianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami
 14. właściwie gospodarowanie mieniem przedszkola

Do zadań wicedyrektora przedszkola należy w szczególności:

 1. Koordynowanie pracy rady pedagogicznej w zakresie tworzenia programów, planów pracy pedagogicznej
 2. Dokonywanie wewnętrznych kontroli poziomu pracy wychowawczo-dydaktycznej,
 3. Hospitowanie nauczycieli,
 4. Monitorowanie realizacji zadań wynikających z planu pracy przedszkola
 5. Koordynowanie wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola,
 6. Organizowanie i nadzór nad przebiegiem praktyk studentów uczelni pedagogicznych odbywających się na terenie przedszkola,
 7. Rozliczanie pracowników pedagogicznych z podejmowanych przez nich zadań,
 8. Czuwanie nad organizacją pracy pedagogiczej – organizowanie zastępstw w przypadku absencji nauczycieli,
 9. Nadzór nad organizacją zajęć dodatkowo płatnych dla dzieci i ustalanie ich harmonogramu,
 10. Zbieranie danych i analiza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego,
 11. Kontrola dokumentacji pedagogicznej prowadzonej przez nauczycieli.
 12. Nadzór nad organizowaniem wycieczek dla dzieci, zatwierdzanie kart wycieczek
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi
odpowiada: Joanna Poselt
data: 16-03-2018
wytworzył: Joanna Poselt
data: 16-03-2018
data: 16-03-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 470