Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności przedszkola:

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w  szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r.) .
 2. Zasadniczym celem oddziaływań działań edukacyjno - wychowawczych jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków do:
  • podejmowania samodzielnych decyzji i wyborów
  • współdecydowania o tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu
  • podejmowania i wywiązywania się z obowiązków
  • przeżywania osobistych sukcesów, porażek, a także konsekwencji swoich zachowań dokonywania samooceny własnych możliwości odreagowania przeżywanych napięć i emocji
  • rozwijania twórczej postawy wobec stawianych do rozwiązania problemów edukacyjnych
  • podejmowanie działań o charakterze procesu mających na celu wdrażanie dziecka do:
   • szeroko pojmowanej samodzielności
   • podejmowania i wywiązywania się z obowiązków
   • ustalania, formułowania i respektowania norm współżycia w grupie rówieśników
   • poszanowania potrzeb drugiego człowieka
   • podejmowania samodzielnych decyzji i wyborów
   • dochodzenia do kompromisów i ustalania wspólnych decyzji w grupie
   • współdziałania z rówieśnikami zgodnie z przyjętymi regułami
   • współdecydowania i współorganizowania otoczenia dziecka
   • dokonywania samooceny własnego i cudzego zachowania
   • ponoszenia określonych konsekwencji swojego postępowania.
 3.  Celem oddziaływań przedszkola jest:
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynność i intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
  • budowanie sytemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
  • zachęcanie do uczestnictwa w grach i zabawach sportowych;
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 4.  Realizowanie zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, oraz:
  • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka;
  • zapewnienie opieki i organizowanie środowiska przyjaznego, bezpiecznego i zdrowego dla dziecka;
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb , troska o zapewnienie równych szans,
  • umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów;
  • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
  • podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
  • rozwijanie wrażliwości moralnej , poczucia dobra i zła;
  • kształtowanie umiejętności obserwacji , ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym,
  • kulturowym i technicznym;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej , tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
  • stworzenie dzieciom warunków realizacji zadań związanych z wychowaniem estetycznym(edukacja teatralna ,plastyczna, muzyczna) poprzez:
   • dostarczanie dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej , oglądanie przedstawień granych przez aktorów w teatrze oraz na terenie przedszkola, słuchanie recytacji wierszy , słuchanie słuchowisk, baśni itp.;
   • zachęcanie dzieci do własnej twórczości słownej ,plastycznej, muzycznej;
   • organizowanie różnorodnych zabaw i ćwiczeń twórczych ( ożywianie ciała, przestrzeń, rytm, koncentracja uwagi, oddychanie, rozwijanie wyobraźni, relaks);
   • organizowanie przedstawień teatralnych dla dzieci z środowiska lokalnego;
   • zachęcanie do udziału w konkursach plastycznych, teatralnych, muzycznych organizowanych w regionie.
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
  • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego , bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;
  • kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie sprawności ruchowej;
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi
odpowiada: Joanna Poselt
data: 12-05-2015
wytworzył: Joanna Poselt
data: 12-05-2015
data: 12-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 538