Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności przedszkola:

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w  szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r.) .
 2. Zasadniczym celem oddziaływań działań edukacyjno - wychowawczych jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków do:
  • podejmowania samodzielnych decyzji i wyborów
  • współdecydowania o tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu
  • podejmowania i wywiązywania się z obowiązków
  • przeżywania osobistych sukcesów, porażek, a także konsekwencji swoich zachowań dokonywania samooceny własnych możliwości odreagowania przeżywanych napięć i emocji
  • rozwijania twórczej postawy wobec stawianych do rozwiązania problemów edukacyjnych
  • podejmowanie działań o charakterze procesu mających na celu wdrażanie dziecka do:
   • szeroko pojmowanej samodzielności
   • podejmowania i wywiązywania się z obowiązków
   • ustalania, formułowania i respektowania norm współżycia w grupie rówieśników
   • poszanowania potrzeb drugiego człowieka
   • podejmowania samodzielnych decyzji i wyborów
   • dochodzenia do kompromisów i ustalania wspólnych decyzji w grupie
   • współdziałania z rówieśnikami zgodnie z przyjętymi regułami
   • współdecydowania i współorganizowania otoczenia dziecka
   • dokonywania samooceny własnego i cudzego zachowania
   • ponoszenia określonych konsekwencji swojego postępowania.
 3.  Celem oddziaływań przedszkola jest:
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynność i intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
  • budowanie sytemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
  • zachęcanie do uczestnictwa w grach i zabawach sportowych;
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 4.  Realizowanie zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, oraz:
  • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka;
  • zapewnienie opieki i organizowanie środowiska przyjaznego, bezpiecznego i zdrowego dla dziecka;
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb , troska o zapewnienie równych szans,
  • umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów;
  • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
  • podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
  • rozwijanie wrażliwości moralnej , poczucia dobra i zła;
  • kształtowanie umiejętności obserwacji , ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym,
  • kulturowym i technicznym;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej , tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
  • stworzenie dzieciom warunków realizacji zadań związanych z wychowaniem estetycznym(edukacja teatralna ,plastyczna, muzyczna) poprzez:
   • dostarczanie dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej , oglądanie przedstawień granych przez aktorów w teatrze oraz na terenie przedszkola, słuchanie recytacji wierszy , słuchanie słuchowisk, baśni itp.;
   • zachęcanie dzieci do własnej twórczości słownej ,plastycznej, muzycznej;
   • organizowanie różnorodnych zabaw i ćwiczeń twórczych ( ożywianie ciała, przestrzeń, rytm, koncentracja uwagi, oddychanie, rozwijanie wyobraźni, relaks);
   • organizowanie przedstawień teatralnych dla dzieci z środowiska lokalnego;
   • zachęcanie do udziału w konkursach plastycznych, teatralnych, muzycznych organizowanych w regionie.
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
  • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego , bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;
  • kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie sprawności ruchowej;
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi
odpowiada: Joanna Poselt
data: 12-05-2015
wytworzył: Joanna Poselt
data: 12-05-2015
data: 12-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 509